Kvalitetspolicy
För JÅLAB innebär kvalitet att vi tar ansvar för våra uppdrag och våra kunder. Vårt fokus är på kunden och de behov som både kunden och kundens kund har. Vi strävar efter långsiktiga relationer för att därigenom lättare minska risker för missar i kommunikationen. Inom JÅLAB arbetar vi aktivt för att göra samtliga våra medarbetare delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar.

Miljöpolicy
JÅLAB tar utmaningen – det är dags att gå från ord till handling. Vi har i många av våra projekt visat på grönt byggande. Vi gör det dels för att minska påverkan på jorden men framförallt att det är en bra affär både för våra beställare och oss.

Arbetsmiljöpolicy
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för JÅLAB. Målsättningen med JÅLABs arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykisk och socialt utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. JÅLAB utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Alla enheter formulerar sina egna arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån JÅLAB:s övergripande arbetsmiljömål och policy. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i JÅLAB:s intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Ansvaret återfinns i linjeorganisationen. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom JÅLAB ska därför ges förutsättningar att känna till verksamhetens mål och vision förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet, känna ansvar för sin uppgift och våga agera som sitt eget skyddsombud samt utveckla sin kompetens.